Skip to content

Ugunsdrošība

Darba aizsardzība un ugunsdrošība ir cieši blakus esošas nozares, tāpēc mēs saviem klientiem piedāvājam arī ugunsdrošības pakalpojumus, kuru veikšanu reglamentē normatīvie akti. Veicam ugunsdrošības instrukciju izstrādi, darbinieku ugunsdrošības instruktāžu, praktiskās apmācības ugunsdrošībā (dzēšana, evakuācija).

Jo Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma (Pieņemts: 24.10.2002. Stājas spēkā: 01.01.2003.) 9.pants “Atbildība par ugunsdrošību objektā” nosaka:
(1) Par ugunsdrošību objektā ir atbildīgs ēkas, būves, to daļu vai zemesgabala īpašnieks (valdītājs) vai pārvaldnieks, ja tas paredzēts pārvaldīšanas līgumā, bet iznomātā (izīrētā) vai lietošanā nodotā ēkā, būvē, to daļās vai zemesgabalā par ugunsdrošību ir atbildīgs nomnieks (īrnieks) vai cits lietotājs, ja tas paredzēts līgumā.
(2) Vairākām personām iznomātā vai lietošanā nodotā ēkā, būvē, to daļās vai zemesgabalā par koplietošanas ugunsdrošības inženiertehnisko sistēmu un aprīkojuma ekspluatāciju atbilstoši ražotāja tehnisko noteikumu un ugunsdrošību regulējošu normatīvo aktu prasībām ir atbildīgs ēkas, būves, to daļu vai zemesgabala īpašnieks (valdītājs) vai pārvaldnieks, ja tas paredzēts pārvaldīšanas līgumā.