Skip to content

Darba aizsardzība

Mēs piedāvājam:

 • darba aizsardzības sistēmas izveidi un uzturēšanu;
 • darba aizsardzības dokumentācijas un sistēmas audita veikšanu;
 • uzņēmuma atbilstības darba aizsardzības un ar to saistīto normatīvo aktu prasībām noteikšanu (ugunsdrošība, ķīmisko vielu un produktu drošība, bīstamo iekārtu drošība, u.c.);
 • darba vides iekšējās uzraudzības plānošanu;
 • darbinieku aptauju un anketēšanu;
 • darba vides iekšējās uzraudzības īstenošanu;
 • darba vides risku noteikšanu un izvērtēšanu;
 • indikatīvo darba vides mērījumu (apgaismojums, mikroklimats) veikšanu ar sertificētiem mērinstrumentiem;
 • laboratorisko mērījumu veikšanas organizēšanu, piesaistot akreditētu laboratoriju;
 • nepieciešamo kolektīvo un individuālo aizsardzības līdzekļu noteikšanu;
 • darba aizsardzības preventīvo pasākumu noteikšanu;
 • darba aizsardzības dokumentācijas izstrādi;
 • darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveidi un politikas izstrādi;
 • obligāto veselības pārbaužu (OVP) organizēšanu, tai skaitā OVP karšu izveidošanu;
 • darba aizsardzības instrukciju izstrādāšanu;
 • nodarbināto instruktāžu  un apmācību darba aizsardzībā;
 • specializēto apmācību;
 • veikto darba aizsardzības pasākumu un to efektivitātes pārbaudi un kontroli;
 • konsultācijas darba aizsardzības, ugunsdrošības un darba tiesību jautājumos;
 • darba aprīkojuma tehnisko apkopju reģistra izstrādi;
 • darba aizsardzības koordinatora funkciju veikšanu būvobjektos;
 • uzņēmumu informēšanu un konsultēšanu par izmaiņām darba aizsardzības normatīvajos aktos;
 • piedalīšanos nelaimes gadījumu darbā un arodslimību cēloņu izmeklēšanā,
 • uzņēmuma pārstāvēšanu valsts institūcijās.

Jo saskaņā ar darba aizsardzības vispārīgajiem principiem darba devējam ir pienākums organizēt darba aizsardzības sistēmu, kurā ietilpst:

1) darba vides iekšējā uzraudzība, tai skaitā darba vides riska novērtēšana;
2) darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveidošana;
3) konsultēšanās ar nodarbinātajiem, lai viņus iesaistītu darba aizsardzības uzlabošanā.

Darba devējam ir pienākums nodrošināt darba aizsardzības sistēmas darbību uzņēmumā.

Ar darba aizsardzību saistītos izdevumus sedz darba devējs, kā arī likumā noteiktajā kārtībā — no darba negadījumu speciālā budžeta.

Lai organizētu noteikto darba aizsardzības sistēmu, darba devējs, šīs sistēmas izveidē un uzturēšanā var iesaistīt kompetentu institūciju vai kompetentu speciālistu, bet uzņēmumā norīko par darba aizsardzību atbildīgo personu. Darba devējs informē kompetento institūciju vai kompetento speciālistu par darba aizsardzības pasākumiem uzņēmumā un darba vietās, kā arī par darba vides faktoriem, kuri rada vai var radīt risku nodarbināto drošībai un veselībai.

Tos komercdarbības veidus, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju, šīs institūcijas iesaistīšanas kārtību, kā arī gadījumus, kad darba devējs, veicot minēto komercdarbību, drīkst neiesaistīt kompetentu institūciju, nosaka Ministru kabinets (Ministru kabineta noteikumiem Nr.99 “Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju”). Tas attiecas arī uz tiem darba devējiem, kuri nekomerciālos nolūkos vai sava uzņēmuma vajadzībām veic darbības, kas atbilst minētajiem komercdarbības veidiem.

 Ministru kabinets nosaka prasības kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos, kā arī kārtību, kādā tiek novērtēta šo institūciju un speciālistu kompetence.

Sarežģīti? Uzticiet to mums!